ISSN: 1305-4732 E-ISSN: --
, TÜRK RİNOLOJİ
DERGİSİ
www.turkrinolojidergisi.org
Kayıtlı İndexler

ORİJİNAL ARAŞTIRMA

Allerjik Rinit ve Adenoid Hipertrofisi Olan Çocukların Adenoid Dokularında Farklı Lenfosit Alt Tiplerinin Kantitatif Olarak Değerlendirilmesi
Quantitative Analysis of Different Lymphocyte Subtypes in Children’s Adenoid Tissues Who Have Allergic Rhinitis and Adenoid Hypertrophy
Doi: 10.24091/trhin.2016-49961 - Makale Dili: TR
Turkish J Rhinology 2016;5(1):1-6
ÖZET
Amaç: Allerjik rinit birlikteliğinde görülen adenoid vejetasyonun, lokal immünolojik yanıtlar ile ilgili olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Adenoidektomi kararı verilen 39 çocuk çalışmaya alınarak alerjik riniti olan 16 çocuk bir grubu oluştururken, alerjik riniti olmayan 23 çocuk kontrol grubunu oluşturdu. Tüm adenoidektomi materyallerinde immünohistopatolojik olarak, Th1 için T- bet, Th 2 için GATA-3, Th 17 için ROR γt ve Treg hücreleri için Foxp3 transkripsiyon faktörleri, epitel, bağ doku ve lenfoid dokuda çalışıldı. Bulgular: GATA-3, epitel ve bağ dokuda allerjik rinit grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak fazla saptandı (p= 0,005, p<0.001). Foxp 3, T- bet ve ROR γt, bağ dokuda allerjik rinit grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak fazla saptandı (p=0,032, p=0,003, p=0,005). Sonuç: Allerjik rinitli çocukların adenoid vejetasyon nedeniyle yapılan adenoidektomi materyallaerinde, lokal yanıtı gösterecek şekilde alerjik riniti olmayanlara göre T- bet, GATA-3, ROR γt ve Foxp3 ekspresyonu belirgin olarak yüksek saptanarak alerjik rinit adenoid vejetasyon ilişkisine kantitatif bir kanıt sunulmuştur.
ABSTRACT
Objective: Adenoid vegetation seen in allergic rhinitis is investigated whether the association is intended on the local immunologic responses. Material and Methods: According to the decision of 39 children with adenoidectomy among them 16 with allergic rhinitis (AR) formed the AR group and 23 children without allergic rhinitis formed the control group. All adenoidectomy materials were immunohistopathological studied with T- bet , GATA-3, ROR γt and Foxp 3, respectively for Th1, Th 2, Th 17 and Treg cells in epithelial, connective and lymphoid tissues. Results: GATA-3, revealed more statistically significant in epithelial and connective tissues in the allergic rhinitis group than the control group (p = 0,005, p <0,001). FoxP 3, T-bet and R γt was found to be statistically significant in the connective tissue in the allergic rhinitis group than the control group (p = 0,032, p = 0,003, p = 0,005). Conclusion: The T-bet, GATA-3, R γt and Foxp3 expression which are reflecting the immunologic local response, is determined significantly higher than the control group in the adenoid vegetation tissues from allergic rhinitis children. This has determined a quantitative evidence for allergic rhinitis, adenoid vegetation relationship.